PRIVACYREGLEMENT

Inleiding

Gegevens van leerlingen worden door StemcoachRotterdam op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, te weten: de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) verwerkt en bewaard.

StemcoachRotterdam verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de inschrijving voor lessen, voor factuur opmaak en verzending en om je op de hoogte houden van nieuws omtrent lessen. Zij verzamelt ook niet meer gegevens dan in het kader van de inschrijving strikt noodzakelijk is. Stemcoachrotterdam waarborgt de privacy van leden bij de opslag en hetgebruik van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Recht op informatie

Stemcoachrotterdam licht jou door middel van een factuur in welke les op welke datum  is afgesproken. Mits deze uiterlijk 24 uur is afgezegd kan deze les kosteloos worden verplaatst. Binnen de genoemde kantoor uren kun je contact opnemen voor vragen.

Recht op kopie

De  kwintantie zal gelden als kopie bewijs van het plannen van een les of sessie

Recht op vernietiging

Een lid heeft het recht op vernietiging van zijn gegevens.

Je kunt dit aangeven per mail.

Verstrekking van informatie aan derden

Tussen StemcoachRotterdsam en derden, mag op grond van goed docentschap geen vrij verkeer

van de bij de docent  bekende (medische) gegevens plaatsvinden van het betreffende lid over de lesinhoud of enige

persoonlijke gegevens/(leef)omstandigheden of vorderingen van de lessen van de leerling, tenzij de leerling hier vooraf schriftelijk akkoord geeft voor bijvoorbeeld overleg met een kno arts of logopedist.

Bij kinderen vanaf 14 jaar dienen zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd als het kind toestemming te geven. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming tot informatieverstrekking.

Privacyreglement Stemcoachrotterdam

Versie 1: 27 april 2019

Overig

Stemcoachrotterdam neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter

beveiliging van vertrouwelijke ledengegevens. De AVG vereist dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Bij Stemcoach Rotterdam gaat het om opslag van een emailadres en telefoonnummer zonder wettelijk bewaartermijn. Er worden geen gegevens van identiteitsbewijs genoteerd of gekopieerd en ook geen BSN nummers. Gegevens bij inschrijving blijven beperkt tot NAW gegevens, geboortedatum, emailadres en verklaringen

Stemcoachrotterdam (FLAM) is een eenmanszaak van Bregje S Lacourt. Het navolgende artikel is geschreven

uit zorgvuldigheid, wanneer in de toekomst mogelijk sprake kan zijn van uitbreiding of samenwerking met

andere partijen:

Indien sprake zou zijn van het aangaan van een vrijwilligers-of stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst met

Stemcoachrotterdam ondertekenen, zowel tijdelijke als vaste medewerkers een verklaring van

geheimhouding. Tevens zal wanneer dit het geval is, altijd een recente Verklaring Omtrent het Gedrag worden

gevraagd. Eventuele werknemers mogen, zowel tijdens als na het dienstverband, geen informatie of gegevens

over leden van Stemcoachrotterdam op enigerlei wijze naar buiten brengen of extern ter

beschikking stellen aan derden. De toegankelijkheid tot gegevens van leden is alleen beperkt tot de

hoofd Docent Bregje Sanne Lacourt  die vanwege training/coaching werkzaamheden deze toegankelijkheid moet hebben.